RAMOWA UMOWA

POŻYCZKI KOD UMOWY:  ……………

zawarta w dniu …..-….-…… godzina: ……. pomiędzy:

1.     LTU FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 56, 15–101 Białystok, Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000611492, NIP: 5423255388, REGON: 364151085. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarządu Valentina Trofimova, zwanego dalej "Pożyczkodawcą". dla której usługi pośrednictwa świadczy:

Aventus Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres siedziby: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, p. III, 15- 888 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355948, NIP 9662029390, REGON 200358089, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000 PLN zwaną dalej „Pośrednikiem”, A

2.     …………………………….., nr. dowodu osobistego ………………………………., nr. telefonu +48 …………………………., adres poczty elektronicznej …………………….., adres do korespondencji …………………………………………, nr PESEL ……………………………….. zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”.

 

STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

§ 1 DEFINICJE

O ile strony nie postanowią inaczej, użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

1.        Administrator Danych Osobowych - LTU FINANCE Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, który przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, lub rozwiązania Umowy, a także dla innych celów, na które Pożyczkobiorca wyraził dobrowolnie zgodę podczas rejestracji na Stronie Internetowej. W razie niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy – dane osobowe Klienta/Pożyczkobiorcy przetwarzane są dla celów archiwalnych i statystycznych oraz dla celów uniknięcia wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.        Biura Informacji Gospodarczej – oznacza biura informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, współpracujące z Pożyczkodawcą na podstawie stosownych umów: Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie. 

3.        Biuro Obsługi Klienta – część infrastruktury Pośrednika, służąca do kontaktu z Klientami/Pożyczkobiorcami drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Numery kontaktowe oraz adresy poczty elektronicznej dostępne są na Stronie Internetowej.

4.        Formularz Informacyjny - formularz, według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy o kredycie konsumenckim, zawierający dane dotyczące wnioskowanej Pożyczki, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika na trwałym nośniku przed zawarciem każdej Umowy Pożyczki.

5.        Indywidualny Rachunek bankowy Pośrednika – jeden z rachunków bankowych, którego numer znajduje się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej oraz jest dostępny w Profilu Klienta. 

6.        Indywidualny rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy - rachunek bankowy, którego wyłącznym posiadaczem lub współposiadaczem jest Pożyczkobiorca, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej, podawany podczas rejestracji na Stronie Internetowej, podawany podczas rejestracji i przypisany do Pożyczkobiorcy za pomocą aplikacji Instantor, na który przelewana jest Kwota Pożyczki. 

7.        Klient – osoba korzystająca z usług Pośrednika, świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej na podstawie Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika,  zainteresowana uzyskaniem Pożyczki u Pożyczkodawcy.

8.        Instantor – usługa świadczona przez firmę Instantor AB z siedzibą w Sztokholmie, Master Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm, umożliwiająca weryfikację danych wprowadzonych przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji z danymi podawanymi przez niego podczas logowania na Indywidualny Rachunek Bankowy.

9.        Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki powiększona o wszelkie przysługujące Pożyczkodawcy opłaty, prowizje, odsetki, i inne należności wynikające z zawartej Umowy Pożyczki, która powinna zostać zwrócona przez Pożyczkobiorcę w Terminie Spłaty zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z Umowy Pożyczki. W razie upływu Terminu Spłaty, Kwotę do Spłaty powiększa wartość należnych odsetek za opóźnienie. Kwotą do Spłaty przy Pożyczce udzielonej na podstawie Regulaminu Promocji, po upływie Terminu Spłaty, jest kwota zawierająca dodatkowo opłaty, prowizje i odsetki kapitałowe, zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, a także odsetki z tytułu opóźnienia. 

10.     Kwota Pożyczki – oznacza kwotę przekazaną przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki albo na rachunek bankowy Podmiotu Współpracującego z Pośrednikiem, wskazanego przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o udzielenie Pożyczki Refinansującej z tytułu zawarciu Umowy Pożyczki Refinansującej.  

11.     Okres kredytowania – liczba dni, liczona od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, po których upływie następuje Termin Spłaty. 

12.     Opłata za przedłużenie – koszt ponoszony przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy w związku z odroczeniem Terminu Spłaty Pożyczki udzielonej na warunkach promocji zgodnie z Regulaminem Promocji, uiszczany w wysokości wynikającej z Regulaminu Promocji bądź stosownie do warunków Regulaminu Promocji i wskazań Tabeli Opłat i Prowizji.

13.     Opłata za Refinansowanie – koszt ponoszony przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy w związku z Refinansowaniem Pożyczki, udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, którego wysokość wynika z Umowy Pożyczki Refinansującej oraz Tabeli Opłat i Prowizji.

14.     Osoba trzecia - oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, która nie jest stroną Umowy Pożyczki.

15.     Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej – platforma internetowa realizująca usługę poufnej informacji, umożliwiająca współpracę kredytodawców w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim, w ramach odrębnie zawartej przez Pożyczkodawcę i podmiot prowadzący umowy. 

16.     Podmioty Współpracujące z Pośrednikiem – Pożyczkodawcy, których lista znajduje się na Stronie Internetowej, posiadający status instytucji pożyczkowej stosownie do regulacji art. 5 ust. 2a Ustawy o kredycie konsumenckim, dla których Pośrednik dokonuje czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem Umów Pożyczek, na podstawie odpłatnych umów pośrednictwa finansowego.

17.     Pośrednik – oznacza pośrednika kredytowego w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy o kredycie konsumenckim, którym jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-888), ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, p.III, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000355948, dokonująca czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem i oferowaniem Umów Pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy LTU FINANCE Sp. z o.o. oraz Podmiotów Współpracujących z Pośrednikiem, których lista udostępniona jest na Stronie Internetowej.

18.     Pożyczki udzielane w ramach Ramowej Umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę:

a.     Pożyczka Krótkoterminowa - środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Krótkoterminowej, zwracane w formie jednorazowego przelewu.

b.     Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę, udzielaną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, która ma na celu spłatę Pożyczki, udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Refinansującej, zwracana w formie jednorazowego przelewu.

19.     Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania na terenie Polski, której w wyniku rejestracji, a następnie pozytywnej weryfikacji zawarła z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki. 

20.     Pożyczkodawca – LTU FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 56, 15– 101 Białystok, Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000611492, NIP: 5423255388, REGON: 364151085

21.     Profil Klienta – oznacza konto Klienta/Pożyczkobiorcy utworzone na Stronie Internetowej, po przeprowadzeniu rejestracji, polegającej na wypełnieniu Formularza Internetowego prawidłowymi danymi Klienta, za pośrednictwem którego Klient/Pożyczkobiorca składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki.  Warunki utworzenia i korzystania z Profilu Klienta określa Regulamin Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika.

22.     Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy jako wynagrodzenie z tytułu przygotowania, udzielenia i wypłaty Pożyczki w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Formularza Informacyjnego.

23.     Przedłużenie Terminu Spłaty – oznacza zawarcie odrębnej Umowy Pożyczki Krótkoterminowej, mającej na celu odroczenie Terminu Spłaty Pożyczki, udzielonej na warunkach promocji o okres tożsamy z okresem kredytowania wynikającym z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej, której Termin Spłaty jest odraczany. Przedłużenie Terminu Spłaty dopuszczalne jest wyłącznie, jeżeli Pożyczkobiorcę łączy z Pożyczkodawcą Umowa Pożyczki Krótkoterminowej. 

24.     Ramowa Umowa Pożyczki – oznacza niniejszą umowę, która stanowi podstawę zawierania Umów Pożyczek i jednocześnie integralną ich część. 

25.     Refinansowanie Pożyczki - oznacza spłatę Pożyczki Krótkoterminowej, udzielonej uprzednio Pożyczkobiorcy przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, w wyniku której powstaje nowy stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Pożyczkodawcą uregulowany postanowieniami Umowy Pożyczki Refinansującej.

26.     Regulamin Promocji – oznacza każdy Regulamin, ustalający promocyjne warunki udzielenia Pożyczek Krótkoterminowych, polegające w szczególności na rezygnacji przez Pożyczkodawcę z należnych mu opłat, Prowizji, odsetek od udzielonych Pożyczek, na obniżeniu tych opłat, Prowizji, odsetek lub na innych ustępstwach czynionych w stosunku do Pożyczkobiorcy. 

27.     Regulamin Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika – oznacza

Regulamin ustalający zasady rejestracji, utworzenia i korzystania z Profilu Klienta, warunki składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek oraz świadczenia innych usług za pośrednictwem Strony Internetowej przez Pośrednika stosownie do regulacji ustawy z dnia    18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn.zm), dostępny na Stronie Internetowej oraz za pośrednictwem Profilu Klienta.

28.     Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO - oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną zgodnie z art. 5 ust. 12 ustawy o kredycie konsumenckim, czyli całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

29.     Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Pośrednika, za której pośrednictwem Pożyczkobiorca rejestruje się, tworzy Profil Klienta i składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki. 

30.     Tabela Opłat i Prowizji - oznacza zestawienie wartości opłat, Prowizji oraz odsetek kapitałowych, jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczek odpowiednio do wnioskowanej Kwoty Pożyczki oraz okresu kredytowania, która stanowi integralną część Umów Pożyczek 

31.     Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej oraz Umowy Pożyczki Refinansującej dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić na Rachunek Bankowy Pośrednika Kwotę do Spłaty. 

32.     Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

33.     Umowa Pożyczki – umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość w znaczeniu ustawy o kredycie konsumenckim oznacza każdą (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą za pośrednictwem Pośrednika, na podstawie zawartej Ramowej Umowy Pożyczki. W ramach Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca może zawrzeć stosownie do wniosku Pożyczkobiorcy – Umowę Pożyczki Krótkoterminowej lub Umowę Pożyczki Refinansującej. 

34.     Umowa Pożyczki Krótkoterminowej - oznacza Umowę Pożyczki zawartą z Pożyczkodawcą, na podstawie której Pożyczkodawca przelewa na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy Kwotę Pożyczki, którą następnie Pożyczkobiorca zwraca po upływie określonej liczby dni (okresie kredytowania) wraz z Prowizją i odsetkami kapitałowymi w formie jednorazowego przelewu na Rachunek Bankowy Pośrednika. 

35.     Umowa Pożyczki Refinansującej – oznacza Umowę Pożyczki zawartą z Pożyczkodawcą, która ma celu spłatę Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, zgodnie z warunkami tej umowy, zwracana przez Pożyczkobiorcę wraz z odsetkami kapitałowymi po upływie określonej liczby dni (okresie kredytowania) w formie jednorazowego przelewu na Rachunek Bankowy Pośrednika.

36.     Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011, nr 126, poz. 715 z późn. zm.)

37.     Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych  (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.).

38.     Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników Biura Obsługi Klienta, polegające na sprawdzeniu pod względem zgodności z prawdą informacji podanych przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji, jak również dokonanie oceny zdolności kredytowej Klienta, stosownie do obowiązku nałożonego ustawą o kredycie konsumenckim oraz do wyrażonego przez niego upoważnienia na podstawie danych ze zbiorów danych Pożyczkodawcy, Pośrednika oraz baz danych biur informacji gospodarczej. 

39.     Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta/Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Profilu Klienta drogą elektroniczną albo drogą telefoniczną, zawierający propozycję warunków Umowy Pożyczki, którego szczególne zasady składania ustala Regulamin Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika. 

 

Sformułowania pisane w Ramowej Umowie Pożyczki wielkimi literami mają znaczenie, które zostało im nadane w powyższych definicjach.

 

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1.     Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie warunków zawarcia i rozwiązania Ramowej Umowy Pożyczki, a także zawierania na jej podstawie Umów Pożyczek, stanowiących podstawę wypłaty kwoty pożyczki oraz określenie ogólnych zasad wykonywania przez Strony zobowiązań wynikających z Umów Pożyczek.

2.     Zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki następuje równocześnie z zawarciem pierwszej Umowy Pożyczki. 

3.     Na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnej Umowy Pożyczki zawartej przez Strony. W ramach Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca dopuszcza udzielenie następujących Pożyczek:

a.      Pożyczka Krótkoterminowa - środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w zawartej Umowie Pożyczki Krótkoterminowej, zwracane w formie jednorazowego przelewu.

b.     Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzielaną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, która ma na celu spłatę Pożyczki, udzielonej uprzednio rzez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Refinansującej, zwracana w formie jednorazowego przelewu.

4.     Zasady rejestracji na Stronie Internetowej, utworzenia i korzystania z Profilu Klienta oraz składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek określa Regulamin Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek i świadczenia innych usług przez Pośrednika.

 

§ 3 UDZIELENIE POŻYCZKI

1.     Pożyczkodawca udziela Pożyczki Klientowi/Pożyczkobiorcy spełniającemu następujące warunki:

a.     jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. 

b.     jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terytorium kraju,

c.      nie posiada niespłaconych zobowiązań względem Pożyczkodawcy, 

d.     nie posiada niespłaconych zobowiązań, które zostałyby ujawnione w bazach danych prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej,

e.     jest zdolny do spłaty udzielonej Pożyczki,

f.      posiada na Stronie Internetowej aktywny Profil Klienta,

g.     złożył Wniosek o Udzielenie Pożyczki, a następnie przeszedł pozytywnie weryfikację Indywidualnego Rachunku Bankowego przy wykorzystaniu aplikacji Instantor . 

h.     nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne bądź osobą współpracującą z opisaną osobą, będąc beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723: Dz.U z 2018 r., poz. 1075)

i.       przeszedł pozytywnie weryfikację oraz ocenę zdolności kredytowej w zbiorach danych Pożyczkodawcy oraz bazach danych Biur Informacji Gospodarczych,

j.       zawarł Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą,

k.      spełnia inne warunki przewidziane w Umowie Pożyczki.

2.     Jeżeli Klient/Pożyczkobiorca spełnia łącznie warunki, o których mowa w poprzednim ustępie Umowy, Pożyczkodawca niezwłocznie od dokonania pozytywnej oceny zdolności kredytowej, przesyła Pożyczkobiorcy decyzję o udzieleniu Pożyczki i przekazuje Kwotę Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. 

3.     Decyzja Pożyczkodawcy o udzieleniu lub odmowie udzielenia Pożyczki może być przekazana Pożyczkobiorcy za pośrednictwem wiadomości sms, e-mail, drogą telefoniczną albo poprzez komunikat znajdujący się w Profilu Klienta. 

4.     Po dokonanej weryfikacji Klienta/Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może zaproponować Pożyczkę w innej wysokości niżeli wnioskowana. Klient/Pożyczkobiorca może nie wyrazić zgody na zawarcie umowy na niższą Kwotę Pożyczki. 

5.     Pożyczkodawca zachowuje prawo do dokonywania oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przez cały okres obowiązywania Ramowej Umowy Pożyczki. 

6.     Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie dokonania przelewu na wskazany Indywidualny rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. Dzień dokonania przelewu uważa się również za dzień zawarcia Umowy Pożyczki przez Strony.

7.     Klientowi/ Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do bezpłatnej informacji o wynikach przeprowadzonej w celu oceny zdolności kredytowej weryfikacji w bazie danych. 

 

§ 4 KOSZT UZYSKANIA POŻYCZKI

1.     Na koszt uzyskania Pożyczki w ramach niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, składa się:

a.        Przy Umowie Pożyczki Krótkoterminowej:

-    Prowizja - płatna wraz z Kwotą Pożyczki w Terminie Spłaty, w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat i Prowizji oraz z Umowy Pożyczki,

-    Odsetki kapitałowe – naliczane według zmiennej stopy oprocentowania w wysokości równej 10% w skali roku, płatne wraz z Kwotą Pożyczki  i Prowizją w Terminie Spłaty.

b.        Przy Przedłużeniu Terminu Spłaty Pożyczki Krótkoterminowej, udzielonej na warunkach promocji

-    Opłata za Przedłużenie -  zgodnie z Regulaminem Promocji, stosownie do wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty, płatna najpóźniej w Terminie Spłaty, wynikającym z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej,

-    Odsetki kapitałowe – naliczane według zmiennej stopy oprocentowania w wysokości równej 10% w skali roku, płatne wraz z Kwotą Pożyczki w przedłużonym Terminie Spłaty, wynikającym z przedłużonej Umowy Pożyczki Krótkoterminowej,

c.        Przy udzieleniu Pożyczki Refinansującej:

-    Opłata za Refinansowanie – naliczana w wysokości wynikającej z Umowy Pożyczki Refinansującej z tytułu Refinansowania Pożyczki, udzielonej przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, stosownie do wniosku o Refinansowanie Pożyczki,

-    Odsetki kapitałowe – naliczane według zmiennej stopy oprocentowania w wysokości równej 10% w skali roku, płatne wraz z Kwotą Pożyczki Refinansującej w Terminie Spłaty, wynikającym z Umowy Pożyczki Refinansującej.

2.     Odsetki kapitałowe, naliczane tytułem udzielenia Pożyczki Krótkoterminowej, przedłużenia Terminu Spłaty lub Pożyczki Refinansującej należne są Pożyczkodawcy w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) (odsetki maksymalne).

3.     Odsetki kapitałowe zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Pożyczki oraz Prowizją w Terminie Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

4.     Odsetki kapitałowe naliczane są od Kwoty Pożyczki od dnia udzielenia Pożyczki do  dnia wyznaczonego jako Termin Spłaty Pożyczki. Odsetki kapitałowe naliczane są za każdy dzień korzystania z Pożyczki. Wysokość odsetek kapitałowych podlega zaokrągleniu w dół do pełnego grosza. 

5.     Stopa oprocentowania Pożyczki jest zmienna i zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Zmiany wartości stopy referencyjnej dokonuje Rada Polityki Pieniężnej i udostępnia na stronie internetowej NBP http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm.

6.     W przypadku ustawowej zmiany wysokości oprocentowania, będącej wynikiem zmiany odsetek, o których mowa  art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkodawcy należą się odsetki w wysokości odsetek maksymalnych, ustalonych w wyniku zmiany. Gdyby jednak zmiana doprowadziła do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych naliczanych na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkodawca obniży ich wartość do wysokości obowiązujących odsetek maksymalnych. Pożyczkodawca o powyższych okolicznościach powiadomi Pożyczkobiorcę niezwłocznie przesyłając informację, na Trwałym nośniku za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

7.     Wysokość opłat i odsetek, wymienionych w ust. 1, wynika z przesłanych Pożyczkobiorcy, na Trwałym nośniku: Formularza Informacyjnego, Umowy Pożyczki, a także z Tabeli Opłat i Prowizji, udostępnionej na Stronie Internetowej. Informacja o wysokości opłat, Prowizji i odsetek jest również dostępna za pośrednictwem Profilu Klienta lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. 

8.     Pożyczkobiorca nie ponosi w związku z udzieloną Pożyczką żadnych opłat, kosztów innych niż wskazane w Umowie Pożyczki lub  Tabeli Opłat i Prowizji. Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych opłat na rzecz Pośrednika. Wynagrodzenie Pośrednika pokrywane jest w całości przez Pożyczkodawcę. 

 

§ 5 POŻYCZKA NA WARUNKACH PROMOCJI PRZEDŁUŻENIE TERMINU SPŁATY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

1.     Pożyczkodawca może udzielać Pożyczek na warunkach promocji, polegających w szczególności na rezygnacji z należnych opłat, Prowizji, odsetek kapitałowych od Pożyczek, na obniżeniu tych opłat, Prowizji, odsetek kapitałowych lub na innych ustępstwach czynionych w stosunku do Pożyczkobiorcy. Warunki promocji określane są każdorazowo w Regulaminie Promocji, udostępnionym na Stronie Internetowej.

2.     Warunki promocji mogą dotyczyć zarówno pierwszej jak i kolejnych Umów Pożyczek. 

3.     Pożyczkobiorcy, który uzyskał Pożyczkę na warunkach promocji może zostać przyznane prawo do jednokrotnego Przedłużenia Terminu Spłaty. Przedłużenie następuje na podstawie odrębnej Umowy Pożyczki Krótkoterminowej na okres tożsamy z okresem kredytowania wynikającym z Umowy Pożyczki Krótkoterminowej.

4.     Przedłużenie Terminu Spłaty następuje na podstawie pozytywnej decyzji Pożyczkodawcy, po złożeniu wniosku o przedłużenie i dokonaniu Opłaty za Przedłużenie najpóźniej w Terminie Spłaty Pożyczki, której Termin Spłaty Pożyczkobiorca chce przedłużyć. W tytule przelewu Opłaty za Przedłużenie  należy podać treść zgodną z komunikatem przesłanym za pośrednictwem wiadomości sms oraz e-mail. 

5.     Przedłużenie Terminu Spłaty następuje w momencie uznania Rachunku Bankowego Pośrednika przelaną kwotą Opłaty za Przedłużenie. 

6.     W razie bezskutecznego upływu Terminu Spłaty Pożyczki Krótkoterminowej, udzielonej na warunkach promocji, warunki promocji wygasają, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy wszelkich standardowo należnych opłat, Prowizji , odsetek kapitałowych w wysokości odpowiedniej do wypłaconej Kwoty Pożyczki, stosownie do Umowy Pożyczki, zawierającej symulację kosztu pożyczki na wypadek braku spłaty Pożyczki w Terminie Spłaty, tj.  bez uwzględnienia warunków promocji wraz z odsetkami za opóźnienie, naliczanymi od Kwoty Pożyczki i standardowej Prowizji.

 

§ 6 POŻYCZKA REFINANSUJĄCA

1.     Na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca dopuszcza udzielenie Pożyczkobiorcy Pożyczki Refinansującej. Pożyczkodawca dopuszcza Refinansowanie wyłącznie Pożyczki Krótkoterminowej udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem. Refinansowanie możliwe jest po uiszczeniu Opłaty za Refinansowanie na rzecz Pożyczkodawcy.

2.     Pożyczka Refinansująca udzielana jest przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy na jego wniosek i ma na celu spłatę Pożyczki na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Refinansującej. 

3.     Pożyczkobiorca może złożyć Wniosek o Udzielenie Pożyczki Refinansującej za pośrednictwem Profilu Klienta.

4.     Do Wniosku o Udzielenie Pożyczki Refinansującej stosuje się odpowiednio postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki oraz Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika dotyczące Wniosku o Udzielenie Pożyczki Krótkoterminowej 

5.     Umowę Pożyczki Refinansującej uważa się za zawartą w chwili uznania Rachunku Bankowego Pośrednika przelaną kwotą Opłaty za Refinansowanie.

6.     Pożyczka Refinansująca udzielana jest na okres odpowiadający okresowi kredytowania, wynikający z Umowy Pożyczki, udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pośrednikiem, która ma zostać spłacona w wyniku Refinansowania. 

7.     Warunki udzielenia Pożyczki Refinansującej określa Formularz Informacyjny oraz Umowa Pożyczki Refinansującej, przesyłana Pożyczkobiorcy na Trwałym nośniku.

8.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do Umowy Pożyczki Refinansującej odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące Umowy Pożyczki Krótkoterminowej, z wyjątkiem postanowień dotyczących przekazania na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy Kwoty Pożyczki.

 

§ 7 ZWROT KWOTY DO SPŁATY

1.     Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Kwoty do Spłaty w Terminie Spłaty w formie jednorazowego przelewu na Rachunek Bankowy Pośrednika. Jeżeli Termin Spłaty wypada w sobotę albo w dzień ustawowo wolny od pracy, Terminem Spłaty staje się następny dzień roboczy.

2.     Zwrot Kwoty do Spłaty powinien nastąpić z Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, na który przelana była Kwota Pożyczki. Pożyczkodawca dopuszcza również możliwość zwrotu Kwoty do Spłaty z innego rachunku bankowego niżeli Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. 

3.     Każda Umowa Pożyczki zawarta na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki ustala odrębny Termin Spłaty. 

4.     Za dzień zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty uznaje się dzień uznania Rachunku Bankowego Pośrednika przelaną kwotą. 

5.     Numery Rachunków Bankowych Pośrednika są udostępnione na Stronie Internetowej oraz w Profilu Klienta. 

6.     Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia Terminu Spłaty oraz wysokości Kwoty do Spłaty, za pośrednictwem Profilu Klienta lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e- mail. 

7.     Przed nadejściem Terminu Spłaty, Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości sms lub email o wysokości Kwoty do Spłaty oraz Terminie Spłaty 

8.     Pożyczkobiorca, dokonując zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty na Rachunek Bankowy Pośrednika zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL. 

9.     Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w następującej kolejności zaliczone na: a. Koszty dochodzenia zwrotu Kwoty do Spłaty

b.     Opłatę za Przedłużenie Pożyczki udzielonej na warunkach promocji – w razie złożenia przez Pożyczkobiorcę wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty,

c.      odsetki za opóźnienie;

d.     Odsetki kapitałowe;

e.     Prowizję;

f.      Kwotę Pożyczki,

10.  Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty przed Terminem Spłaty.

11.  W przypadku zwrotu całości lub części Kwoty do Spłaty przed Terminem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona Pożyczka. W razie zamiaru zwrotu  Pożyczki przed Terminem Spłaty, Pożyczkobiorca powinien skontaktować się z telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta (85 871 00 49), za pośrednictwem wiadomości email bądź chatu i poinformować o terminie planowanego zwrotu, a wówczas otrzyma informację o aktualnej na wskazany dzień wysokości Kwoty do Spłaty. 

12.  W razie gdyby po dokonaniu zwrotu Kwoty do Spłaty, pozostały środki pieniężne należne Pożyczkobiorcy, tzw. nadpłata, Pożyczkodawca zobowiązuje się do ich zwrotu niezwłocznie na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

 

§ 8 NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI

1.     Kwota do Spłaty podlega zwrotowi najpóźniej w Terminie Spłaty. Kwota do Spłaty staje się wymagalna w dniu następującym po Terminie Spłaty, określonym w Umowie Pożyczki. Od tego momentu, Pożyczkodawca ma prawo naliczania odsetek za opóźnienie. 

2.     Jeżeli całość lub część Kwoty do Spłaty nie zostanie zwrócona w Terminie Spłaty, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie – art. 481 §21 KC), obecnie 14% w skali roku. 

3.     Stopa oprocentowania Pożyczki jest zmienna i zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Zmiany wartości stopy referencyjnej dokonuje Rada Polityki Pieniężnej i udostępnia na stronie internetowej NBP http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm. W razie zmiany stopy referencyjnej oprocentowania odsetek za opóźnienie przez uprawniony organ, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o dokonanej zmianie za pośrednictwem Strony Internetowej. 

4.     W przypadku ustawowej zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkodawcy należą się odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, ustalonych w wyniku zmiany. Gdyby jednak zmiana doprowadziła do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych naliczanych na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkodawca obniży ich wartość do wysokości obowiązujących maksymalnych odsetek za opóźnienie. Pożyczkodawca o powyższych okolicznościach powiadomi Pożyczkobiorcę przesyłając informację, na Trwałym nośniku za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

5.     W przypadku bezskutecznego upływu Terminu Spłaty, Pożyczkodawca ma dodatkowo prawo do podjęcia czynności windykacyjnych, w tym w szczególności polegających na:

-       kontakcie z Pożyczkobiorcą - telefonicznym, za pośrednictwem wiadomości sms,  e-mail, poprzez wysłanie pisemnych wezwań do zapłaty - informujących o wysokości Kwoty do Spłaty i wzywających do zapłaty,

-       przekazania sprawy do firmy windykacyjnej, prowadzącej działania zmierzające do odzyskania Kwoty do Spłaty,

-       prowadzeniu działań z zakresu windykacji terenowej samodzielnie lub za pomocą innych podmiotów świadczących w/w usługi,

-       cesji wierzytelności na podmiot trzeci.

6.     W ramach czynności windykacyjnych Pożyczkodawca nadaje przesyłką poleconą na adres zamieszkania/zameldowania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca z tytułu prowadzonych czynności windykacyjnych nie pobiera opłat. Czynności windykacyjne będą podejmowane przez Pożyczkodawcę w sposób jak najmniej uciążliwy dla Pożyczkobiorcy, zapewniający poszanowanie dobrych obyczajów. 

7.     Po bezskutecznym upływie Terminu Spłaty, Pożyczkodawca może wystąpić z żądaniem zwrotu Kwoty do Spłaty na drogę postępowania sądowego, a następnie skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego, co może spowodować obciążenie Pożyczkobiorcy kosztami ww. postępowań zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. 

8.     W przypadku, gdy Kwota do Spłaty wynikająca z Umowy Pożyczki przekracza 200 zł, jest wymagalna, co najmniej od 30 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych.

 

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI

1.     Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Ramowej Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu jest przesyłany Pożyczkobiorcy przy zawarciu każdej Umowy Pożyczki, na Trwałym nośniku. Wzór dostępny jest również w Profilu Klienta.

2.     Odstąpienie od Ramowej Umowy Pożyczki jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy Pożyczki, powoduje rozwiązanie wszystkich umów zawartych w oparciu o postanowienia Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika oraz skutkuje niemożliwością ubiegania się przez Pożyczkobiorcę o udzielenie Pożyczki. 

3.     Po upływie terminu do odstąpienia od Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w trybie i na zasadach określonych w § 14.

4.     Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od każdej Umowy Pożyczki zawartej na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Pożyczki nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Ramowej Umowy Pożyczki i uprawnia Pożyczkobiorcę do ubiegania się w przyszłości o udzielenie Pożyczki na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki.

5.     Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Pożyczkodawcy albo poprzez zeskanowanie takiego oświadczenia i przesłanie go na adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać opatrzone czytelnym podpisem Pożyczkobiorcy. Dla zachowania terminu do odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy Pożyczki jest przesyłany Pożyczkobiorcy przy zawarciu każdej Umowy Pożyczki, na Trwałym nośniku. Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu dostępny jest również w Profilu Klienta.

6.     Pożyczkobiorca, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki jest zobowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, do zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi, naliczonymi od dnia przelewu Kwoty Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy do dnia upływu 30 dni od dnia odstąpienia.. 

7.     W przypadku, gdy Kwota Pożyczki nie zostanie zwrócona w terminie, wskazanym w ust. 6, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie), obecnie 14% w skali roku.

8.     Wysokość odsetek kapitałowych w stosunku dziennym należnych w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki wynosi: 0,027%, zaś po upływie tego terminu wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie w stosunku dziennym wynosi: 0,038%.

 

§ 10 REKLAMACJE

1.     Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, piętro III, 15 – 888 Białystok) bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy (info@smartpozyczka.pl).

2.     Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

-  przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

-  okoliczności wymagające wyjaśnienia,

-  ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3.     W przypadku, w którym reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych do rozpatrzenia informacji, Pożyczkodawca zawiadamia Pożyczkobiorcę o konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego. W takim przypadku, termin, o którym mowa w ust. 2., biegnie od daty dostarczenia Pożyczkodawcy wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. 

4.     Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

5.     W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 2, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

6.     O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę w formie pisemnej (przesyłką pocztową). Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji na wniosek Pożyczkobiorcy.

 

§ 11 WYPOWIEDZENIE RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI

1.     Ramowa Umowa Pożyczki zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.     Umowy Pożyczek na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki zawierane są na czas określony do dnia zwrotu Kwoty do Spłaty przez Pożyczkobiorcę.

3.     Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, rozwiązać Ramową Umowę Pożyczki za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od dnia otrzymania przez Pożyczkodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu.

4.     Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Ramową Umowę Pożyczki za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o wypowiedzeniu. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Ramową Umowę Pożyczki:

a.     Jeżeli dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji okazały się nieprawdziwe.

b.     w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia pożyczki określonych w umowie.  

c.      negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.       

5.     Oświadczenie o wypowiedzeniu Ramowej Umowy Pożyczki przesyłane jest w formie pisemnej albo za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej na Trwałym Nośniku. 

6.     Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki wskutek okoliczności, określonych w ust. 3-5 nie wpływa na określone w Umowie Pożyczki obowiązki Pożyczkobiorcy dotyczące zwrotu Kwoty do Spłaty. 

 

§ 12 ZMIANA RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI

1.     Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w razie wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

a.        wprowadzenia nowych, zmiany albo wycofania z aktualnej oferty dotychczasowych produktów lub usług  przez Pożyczkodawcę,

b.        zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wydania rekomendacji, wniosków, zaleceń lub wytycznych przez organy państwowe - w zakresie koniecznym do realizacji Umowy Pożyczki w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa. 

c.        inne ważne okoliczności niezależne od Pożyczkodawcy.

2.     O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian poprzez wysłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail stosownego oświadczenia o zmianie wraz z nową Ramową Umową Pożyczki na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy.

3.     Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.

4.     Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Ramowej Umowy Pożyczki w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Ramowej Umowy Pożyczki. 

5.     Zmieniona Ramowa Umowy Pożyczki obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczek zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.     Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, wynikających z Umowy Pożyczki na rzecz osób trzecich. Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy zawiadomienie o dokonanej cesji, na trwałym nośniku za pośrednictwem wiadomości e-mail, podając informacje dotyczące podmiotu, na którego rzecz scedowana została wierzytelność wraz z numerem rachunku bankowego do wpłat.

7.     Pożyczkobiorca zobowiązuje się informować niezwłocznie Pożyczkodawcę za pośrednictwem Profilu Klienta,  w drodze pisemnej na adres Pożyczkodawcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail o zmianie wszelkich danych podanych w Profilu Klienta aż do całkowitego zwrotu Kwoty do Spłaty wynikającej z Umowy Pożyczki, zgodnie z warunkami Regulaminu Rejestracji, składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki i świadczenia innych usług przez Pośrednika.

8.     Niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Umowy Pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy. 

9.     Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane za pośrednictwem wiadomości sms, e-mail, za pośrednictwem Profilu Klienta oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują odpowiednie skutki prawne.

10.  Ramowa Umowa Pożyczki oraz każda Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

11.  Administratorem Danych Osobowych Pożyczkobiorcy jest Pożyczkodawca. Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy zostało powierzone Pośrednikowi na podstawie stosownej umowy zawartej z Pożyczkodawcą w zakresie związanym z pośrednictwem finansowym w udzieleniu pożyczek. Dane osobowe Pożyczkobiorcy przetwarzane są przez Pożyczkodawcę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), tj. z uwagi, że:

a.        jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

b.        jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

12.  Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę wykonywane jest dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy pożyczki, a w przypadku nie zawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy pożyczki - dla celów archiwalnych i statystycznych.

13.  Dane osobowe Pożyczkobiorcy mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, pod warunkiem, że Pożyczkobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił identyfikujący go adres poczty elektronicznej oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

14.  Dane osobowe Pożyczkobiorcy mogą być udostępnione podmiotom:

1)       BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77; 02-679;

2)       Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław;

3)       Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa;

4)       Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 31-476 Kraków, ul. Lublańska 38;

5)       Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa;

6)       Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (wykaz aktualnych uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej dostępny jest na stronach: www.deltavista.pl/produkty/PWIP, www.creditcheck.pl/uczestnicy/)

7)       Uczestnikom getSCORE, prowadzonego przez Kaczmarski Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12

15.  Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich zmiany lub poprawienia. Pożyczkobiorca ma prawo odwołać w każdym czasie wyrażone uprzednio zgody marketingowe. 

16.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania  pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

17.  Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

18.  Pożyczkodawca informuje, iż Rzecznik Finansowy jest organem właściwym do prowadzenia postępowania z zakresu pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych na gruncie umowy łączącej konsumenta z Pożyczkodawcą. Wszelkie informacje dotyczące zasad postępowania dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego www. rf.gov.pl. 

19.  Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 21.05.2013 r., Pożyczkobiorca ma prawo skorzystać z Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online, zwanej Platformą ODR. Platforma została utworzona z myślą o zapewnieniu  konsumentom internetowego rozwiązania sporów wynikających z umów zawieranych z przedsiębiorcami za pośrednictwem Internetu. Aby skorzystać z Platformy ODR wystarczy kliknąć w link : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

20.  Załączniki stanowiące integralną część Ramowej Umowy Pożyczki:


- Umowa Pożyczki

- Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy 

- Tabela Opłat i Prowizji

 

POŻYCZKODAWCA

 

LTU FINANCE z siedzibą w Białymstoku; ul. Jurowiecka 56, 15– 101 Białystok, Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w

Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000611492, NIP: 5423255388, REGON: 364151085; reprezentowana przez Valentinę Trofimovą – Prezes Zarządu. 

 

POŻYCZKOBIORCA

 

Imię i Nazwisko…………………
Dowód osobisty numer i seria ………
Adres: ……………………………….
e-mail: ……………………………….
Rachunek nr…………………………….
PESEL : ……………………………